มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่แห่งชาติ 17-27สิงหาคม 2560 (สิงหาคม)

by Admin @, Monday, August 21, 2017, 16:02 (910 days ago)

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่แห่งชาติ
ฮอลล์ 2-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
เวลา 9.00-19.00 น.

ติดตามรายละเอียดและโปรแกรมกิจกรรมที่
https://www.facebook.com/thailandnstfair/
http://www.thailandnstfair.com/


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum